Viện Đại Học Mở Hà Nội

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH - KHÁCH SẠN

Ngày đăng 14/04/2017

Chuyên ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn thuộc Khoa Du lịch

* Theo hchuyên ngành Qun tr Du lch - Khách sn, sinh viên không ch được cung cp nhng kiến thc chung ca khi khoa hc cơ bn: Lch s Vit Nam, Đa lý du lch, Tin hc đi cương,…mà còn được trang b các kiến thc cơ bn v ngành: Tng quan du lch, Qun tr hc, Giao lưu văn hoá quc tế, Marketing chiến lược trong kinh doanh du lch và khách sn, Tiếng Anh Du lch chuyên ngành,…Đng thi sinh viên ngành này còn được đào to khi kiến thc chuyên sâu ca chuyên ngành: Qun lý ngun nhân lc, Marketing đim đến du lch, Qun tr nghip v khách sn, K năng nghip v khách sn, Qun tr l tân khách sn, Qun tr dch v ăn ung và nhà hàng, Qun tr bung khách sn, Giám sát khách sn,…đ sinh viên sau khi tt nghip s có kh năng hoch đnh chiến lược kinh doanh, t chc kinh doanh, la chn th trường, qun tr tài chính,…đng thi có kh năng s dng thông tho Tiếng Anh du lch và s dng tt công c tin hc trong công vic.

Các v trí công vic có th đm nhim:

Sinh viên tt nghip có th đm nhn nhiu v trí khác nhau ti các cơ s kinh doanh và qun tr khách sn. T b phn nhân s, b phn tin snh, b phn m thc cho đến công tác qun lý ti các doanh nghip du lch, bao gm: các doanh nghip v m thc (nhà hàng, quán bar, café); các doanh nghip v lưu trú (khách sn); các doanh nghip dch v khác có b phn dch v khách hàng, thương mi và marketing (ngân hàng, công ty bt đng sn, siêu th, đi lý kinh doanh…). Ngoài ra, sinh viên có th làm vic ti các cơ quan qun lý nhà nước v du lch hoc làm chuyên viên, ging viên ti các cơ s đào to, nghiên cu thuc lĩnh vc du lch.

Lượt xem: 376