Hệ thống hỗ trợ kiểm tra
đăng ký xét tuyển ĐH chính quy
tại Viện Đại học Mở Hà Nội